|
  • EUR 1 = GEL 3.649
  • USD 1 = GEL 3.1637
|

საპარლამენტო ქალაქის სტატუსს ქუთაისი მოუმზადებელი შეხვდა

სა­ქარ­თვე­ლოს პარ­ლა­მენ­ტის რეგ­ლა­მენ­ტში და­გეგ­მი­ლი ცვლი­ლებებით, მიმ­დი­ნა­რე წლის 1 მა­­სი­დან შე­საძ­ლო­ა, პარ­ლა­მენ­ტის პლე­ნა­რუ­ლი სხდო­მები ქუ­თა­ის­შიც გა­­მარ­თოს. თუმ­ცა, ქა­ლაქ­ში მშე­ნებარე სა­კა­ნონ­მდებლო ორ­გა­ნოს შე­ნობა სხდო­მების სა­მას­პინ­ძლოდ მზად არ არის.

პარ­ლა­მენ­ტის რეგ­ლა­მენ­ტში ცვლი­ლებების განხორ­ცი­­ლების ინი­ცი­­ტო­რი საპ­რო­ცე­დუ­რო სა­კითხთა კო­მი­ტე­ტი­ა. ამ ეტაპ­ზე მოქ­მე­დი კონ­სტი­ტუ­ცი­ის ნორ­მა, პარ­ლა­მენ­ტის პლე­ნა­რუ­ლი სხდო­მების ქუ­თა­ის­ში გა­მარ­თვის უფ­ლებას მხოლოდ სა­პარ­ლა­მენ­ტო არ­ჩევ­ნების შე­დე­გების გა­მოცხადების შემ­დეგ იძ­ლე­ვა. უმ­რავ­ლე­სობაში მი­აჩ­ნი­ათ, რომ ქუ­თა­ის­ში სხდო­მების გა­მარ­თვის შე­საძ­ლებლობა ამ მოწ­ვე­ვის პარ­ლა­მენ­ტსაც უნ­და ჰქონ­დეს.

აღ­სა­ნიშ­ნა­ვი­ა,  რომ 4 წლით გაახალ­გაზ­რდავ­და პარ­ლა­მენ­ტში მოხვედ­რი­სათ­ვის სა­ჭი­რო ასა­კობრი­ვი ცენ­ზიც. თუ ამ დრომ­დე სა­კა­ნონ­მდებლო ორ­გა­ნოს დე­პუ­ტა­ტის მან­და­ტის მო­სარ­გებად მი­ნი­მა­ლუ­რი ასა­კი 25 წე­ლი იყო, პარ­ლა­მენ­ტის წევ­რად შე­იძ­ლება აირ­ჩი­ონ სა­არ­ჩევ­ნო უფ­ლების მქო­ნე სა­ქარ­თვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქე, რო­მელ­საც 21 წე­ლი შე­უს­რულ­და.    სა­ქარ­თვე­ლოს კონ­სტი­ტუ­ცი­­ში აღ­ნიშ­ნუ­ლი ცვლი­ლების შე­ტა­ნის მიზ­ნით, პარ­ლა­მენ­ტში პრო­ექ­ტი  უკ­ვე შე­ვი­და.  მას ხელს დე­პუ­ტა­ტები აწე­რენ.

პარ­ლა­მენ­ტის რეგ­ლა­მენ­ტში და­გეგ­მილ ცვლი­ლებებს ეწი­ნა­აღ­მდე­გება უმ­ცი­რე­სობა. მი­სი ერთ-ერ­თი წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი გია ცა­გა­რე­იშ­ვი­ლი ცვლი­ლებებს ან­ტი­კონ­სტი­ტუ­ცი­ურს უწო­დებს.

ქუ­თა­­სის ად­გი­ლობრივ თვით­მმარ­თვე­ლობაში კი იმე­დი აქვთ, რომ მიმ­დი­ნა­რე წლის 26 მა­­სამ­დე ქა­ლაქ­ში პარ­ლა­მენ­ტის სხდო­მა არ გა­­მარ­თება. რად­გან სხდო­მის სა­მას­პინ­ძლოდ დარბაზის მო­წეს­რი­გება სწო­რედ ამ დრო­ის­თვის არის და­გეგ­მი­ლი.

„ა­რის იმის საფუძველი, რომ ის სა­მუ­შა­ოები, რაც მიმ­დი­ნა­რეობს, 26 მა­­სის­თვის დას­რულ­დება. რეგ­ლა­მენ­ტით 1 მა­­სი­დან გახდა შე­საძ­ლებელი ქუ­თა­ის­ში სხდო­მის ჩა­ტა­რება, მაგ­რამ ეს იმას არ ნიშ­ნავს, რომ 2-ში, ან 3-ში შე­იძ­ლება სხდო­მის გა­მარ­თვა. სა­მუ­შა­ოების ტემ­პი არის კარ­გი. გრა­ფი­კის მიხედ­ვით მიმ­დი­ნა­რეობს და შეს­რულ­დება ხარისხია­ნად. 26 მა­­სის­თვის შე­ნობის გარ­კვე­­ლი ნა­წი­ლი გა­კეთ­დება. სრულყოფი­ლი სახე რო­გორც ასე­თი, პარ­ლა­მენტს ექ­ნება შე­მოდ­გო­მა­ზე, რო­ცა დას­რულ­დება შე­ნობისა და მი­სი გა­რე ინ­ფრას­ტრუქ­ტუ­რის სრულყოფა," - ამბობს საკ­რებულოს უმ­რავ­ლე­სობის წევ­რი მე­რაბ მეშ­ვე­ლი­­ნი.

ქუ­თა­ის­ში, ირაკ­ლი აბაში­ძის გამ­ზირ­ზე  სა­ქარ­თვე­ლოს პარ­ლა­მენ­ტის სამ­შე­ნებლო სა­მუ­შა­ოები 2009 წლის დე­კემბრი­დან მიმ­დი­ნა­რეობს. სა­კა­ნონ­მდებლო ორ­გა­ნოს მშე­ნებლობის პრო­ცესს კო­ორ­დი­ნა­ცი­ას რე­გი­­ნუ­ლი გან­ვი­თა­რებისა და ინ­ფრას­ტრუქ­ტუ­რის სა­მი­ნის­ტრო უწევს. აღ­ნიშ­ნუ­ლი უწყება მშე­ნებლობის პრო­ცეს­თან და­კავ­ში­რებით არა­ნა­ირ ინ­ფორ­მა­ცი­ას არ გას­ცემს. პარ­ლა­მენ­ტის სამ­შე­ნებლო სა­მუ­შა­ოებს კომ­პა­ნია „მა­გის­ტი­ლი" ახორ­ცი­­ლებს.

„სა­ქარ­თვე­ლოს ახალ­გაზ­რდა იუ­რის­ტთა ასო­ცი­­ცი­ის"  მი­ერ პარ­ლა­მენ­ტის მშე­ნებლობის მო­ნი­ტო­რინ­გის პრო­ექ­ტის ფარ­გლებში გა­მოქ­ვეყნებული შუ­­ლე­დუ­რი დას­კვნის მიხედ­ვით,  2009- 2011 წლებში ად­გი­ლობრი­ვი ბიუჯეტი­დან  სა­კა­ნონ­მდებლო ორ­გა­ნოს მშე­ნებლობაზე 73 774 800 ლა­რი დაიხარჯა. აღ­ნიშ­ნუ­ლი თანხა ქა­ლა­ქის ბიუჯეტების შეს­რუ­ლების ან­გა­რი­შების მიხედ­ვით გა­ნი­საზ­ღვრა.

სა­კა­ნონ­მდებლო ორ­გა­ნოს მშე­ნებლობაზე და­საქ­მებულ­მა მუ­შებმა 2009 წლი­დან დღემ­დე მხოლოდ კედ­ლების ამოყვა­ნა შეძ­ლეს. ამ დრო­ის­თვის უშუ­­ლოდ შე­ნობის მშე­ნებლობა დას­რუ­ლებული არ არის. პა­რა­ლე­ლურ რეჟიმ­ში მიმ­დი­ნა­რეობს ობიექ­ტის გა­და­სახურა­ვი გამ­ჭვირ­ვა­ლე კონ­სტრუქ­ცი­ის მოწყობა და ამოყვა­ნი­ლი კედ­ლების თეთ­რად შე­ღებვა. გარ­და ამი­სა, სა­ჭი­როა ტე­რი­ტო­რი­­ზე არ­სებული თხრი­ლების მოს­წო­რება, წყლების ამოშ­რობა, მწვა­ნე სა­ფა­რის და­გება და ინ­ფრას­ტრუქ­ტუ­რის მო­წეს­რი­გება.

ჯერ კი­დევ პარ­ლა­მენ­ტის რეგ­ლა­მენ­ტში ცვლი­ლებების განხორ­ცი­­ლებამ­დე, მიმ­დი­ნა­რე წლის 26 მა­­სის­თვის სა­კა­ნონ­მდებლო ორ­გა­ნოს მშე­ნებლობის დას­რუ­ლება ქა­ლაქ­ში ეჭ­ვქვეშ დააყენეს. თუმ­ცა, ამას­თან და­კავ­ში­რებით,  ქა­ლა­ქის მერ­<span

ავტორი: ქრისტინე ქარჩხაძე