|
  • EUR 1 = GEL 3.649
  • USD 1 = GEL 3.1637
|

საშიში საკვები პროდუქტები

მე­დი­კო­სების გან­მარ­ტებით, მეც­ნი­­რებმა და­ად­გი­ნეს, რომ გე­ნუ­რი ინჟინე­რი­ით მი­ღებული საკ­ვები შე­იძ­ლება კიბოს უჯრე­დების გა­მომ­წვე­ვი აღ­მოჩ­ნდეს.

საფრთხეების თა­ვი­დან აცი­ლების მიზ­ნით, სა­ქარ­თვე­ლოს ახალი მთავ­რობა გენ­მო­დი­ფი­ცი­რებული პრო­დუქ­ტების მარ­თვის ახალი სის­ტე­მის შე­მო­ღებას გეგ­მავს. რა­საც ბევ­რი მომხრე და მო­წი­ნა­აღ­­დეგე ჰყავს.

მა­ნამ­დე კი, მა­შინ, რო­დე­საც გენ­მო­დი­ფი­ცი­რებული პრო­დუქ­ტების ინ­ტენ­სი­ურ­მა მი­ღებამ, შე­საძ­ლო­ა, ადა­მი­­ნის ჯან­მრთე­ლობა და­­ზა­რა­ლოს, სა­ქარ­თვე­ლო­ში მაცხოვ­რებლებს გენ­მო­დი­ფი­ცი­რებული პრო­დუქ­ცი­ის შე­სახებ ინ­ფორ­მა­ცი­ას არა­ვინ აწ­ვდის.

ქუ­თა­­სის მო­სახლეობამ ნაკ­ლებად იცის, თუ რამ­დე­ნად უვ­ნებელ, ხარისხიან და ეკო­ლო­გი­­რად სუფ­თა საკ­ვებს მი­ირ­თმევს. ქუ­თა­ის­ში მაცხოვ­რებლების უმე­ტე­სობის­თვის, ასე­ვე, უც­ნობია, თუ სა­­დან შე­მო­დის სა­თეს­ლე და სა­ნერ­გე მა­სა­ლები და არის, თუ არა ის გენ­მო­დი­ფი­ცი­რებული. მე­ტიც, ხში­რია შემთხვე­ვები, რო­დე­საც აღ­ნიშ­ნულ კითხვებზე პა­სუხი არც რე­­ლი­ზა­ტო­რებს აქვს.

,,ჩვენ მომ­წო­დებელი გვა­მა­რა­გებს. არ ვი­ცი, სა­­დან შე­მო­აქვთ ეს თეს­ლები. სა­ვა­რა­­დოდ, ალბათ, ად­გი­ლობრი­ვი წარ­მო­მავ­ლობის უნ­და იყოს. გენ­მო­დი­ფი­ცი­რებაზე არა­ფე­რი მსმე­ნი­ა", - ამბობს ქუ­თა­ის­ში, ე.წ. ,,ნი­კე­ას ბაზარ­ზე" მყოფი ლობიოს სა­თეს­ლეს რე­­ლი­ზა­ტო­რი.

რე­­ლი­ზა­ტო­რების ნა­წი­ლი, რო­გორც აღ­მოჩ­ნდა, შე­და­რებით უფ­რო ინ­ფორ­მი­რებული­ა. ისი­ნი ამბობენ, რომ გენ­მო­დი­ფი­ცი­რებული მა­სა­ლების ჩაბარების­გან თავს სხვა­დასხვა ხერხით იცა­ვენ. ,,ძი­რი­თა­დად, რუ­სე­თი­დან შე­მო­სულ სა­თეს­ლე და სა­ნერ­გე მა­სა­ლებს ვიბარებ, რად­გან ვი­ცი, რომ გენ­მო­დი­ფი­ცი­რებული მა­სა­ლების მი­ღების სა­შიშ­როება უფ­რო თურ­ქე­თი­დან და ამე­რი­კი­და­ნა­ა", - ამბობს მე­თეს­ლეობის სახაზი­ნო სა­წარ­მო „ბოს­ტანჯიშ­თეს­ლის" ქუ­თა­­სის ფი­ლი­­ლის №1 მა­ღა­­ია „შო­თას" წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი.

რე­­ლი­ზა­ტო­რების გან­მარ­ტებით, გენ­მო­დი­ფი­ცი­რებული საკ­ვები, სა­თეს­ლე და სა­ნერ­გე მა­სა­ლები სა­ვა­რა­­დოდ, არ­გენ­ტი­ნი­დან,  ჩი­ნე­თი­დან და შე­ერ­თებული შტა­ტებიდან შე­მო­დის. „ეს ხორბალი ამე­რი­კუ­ლი ჯიში­საა და „ბელა­ზი­ორ­კა" ჰქვი­ა, თუმ­ცა ვეჭ­ვობ, რომ ის გენ­მო­დი­ფი­ცი­რებული იყოს", - ამბობს ხორბლის რე­­ლი­ზა­ტო­რი რე­ზო თა­ვა­ძე.

გენ­მო­დი­ფი­ცი­რებული ორ­გა­ნიზ­მის ცნება, უშუ­­ლო კავ­შირ­შია გე­ნურ ინჟინე­რი­ას­თან. გე­ნუ­რი ინჟინე­რი­ა, გენ­მო­დი­ფი­ცი­რება, გენ-ტექ­ნი­კა და გენ-მა­ნი­პუ­ლი­რება - ყვე­ლა ეს ტერ­მი­ნი ერ­თმა­ნე­თის იდენ­ტუ­რია და ჩვე­­ლებრივ, გუ­ლისხმობს გე­ნების გა­და­ტა­ნას ერ­თი სახეობიდან მე­­რე­ში, მა­გა­ლი­თად: თევ­ზი­დან პო­მი­დორ­ში, ღო­რი­დან ბად­რიჯან­ში და ა.შ.

გენ­მო­დი­ფი­ცი­რებას მსოფ­ლი­­ში ბევ­რი ოპო­ნენ­ტი და მხარ­დამ­ჭე­რი ჰყავს. გენ­მო­დი­ფი­ცი­რების მომხრე მეც­ნი­­რების არ­გუ­მენ­ტი, მსოფ­ლი­ოს სა­სურ­სა­თო მა­რა­გის ამო­წურ­ვის­გან დაც­ვა­ა. მო­წი­ნა­აღ­მდე­გე მეც­ნი­­რები კი თვლი­ან, რომ მო­სავ­ლი­­ნობის გაზ­რდის ტრა­დი­ცი­ულ მე­თო­დებს ჯერ არ ამო­­წუ­რავს თა­ვი­სი შე­საძ­ლებლობები და სამყარო გენ­მო­დი­ფი­ცი­რების აუ­ცი­ლებლობას არ მო­ითხოვს. სხვა მეც­ნი­­რები გენ­მო­დი­ფი­ცი­რების მან­კი­ერ მხარეებზეც საუბრობს და ამ­ტკი­ცებს, რომ ამ გზით მო­პო­ვებული საკ­ვები პრო­დუქ­ტები ადა­მი­­ნის ჯამ­რთე­ლობას აზა­რა­ლებს.

თუმ­ცა, რო­გორც ირ­კვე­ვა, მსოფ­ლი­­ში ჯერ არ არ­სებობს ზუს­ტი მო­ნამ­ცე­მები იმის შე­სახებ, თუ რა რისკ-ფაქ­ტო­რებთა­ნაა და­კავ­ში­რებული გენ­მო­დი­ფი­ცი­რებული საკ­ვები. ,,ეს სა­კითხი ჯერ კი­დევ კვლე­ვის სა­გა­ნია სხვა­დასხვა სა­მეც­ნი­­რო წრეების­თვის. ამი­ტომ, ჩვენ ზუს­ტად არ ვი­ცით, რო­გორ მოქ­მე­დებს გენ­მო­დი­ფი­ცი­რებული პრო­დუქ­ტები მა­გა­ლი­თად, ზრდა­ზე და იწ­ვევს თუ არა რა­­მე პა­თო­ლო­გიებს. თუმ­ცა, უმჯობესია მო­ზარ­დებმა და ასე­ვე, ორ­სუ­ლებმა შე­­კა­ვონ თა­ვი ასე­თი პრო­დუქ­ტების მი­ღებისა­გან," - ამბობს არა­სამ­თავ­რობო ორ­გა­ნი­ზა­ცია ,,თა­ნად­გო­მის" სა­მე­დი­ცი­ნო კონ­სულ­ტან­ტი ეკა ჯავახია. მი­სი­ვე თქმით, გენ­მო­დი­ფი­ცი­რებული საკ­ვების იშ­ვი­თად მი­ღებამ შე­იძ­ლება ჯან­მრთე­ლობის გა­­­რე­სება არ გა­მო­იწ­ვი­ოს, მაგ­რამ სა­სურ­ვე­ლი­ა, ამ პრო­დუქ­ტებით კვებას არ მი­­ცეს ინ­ტენ­სი­­რი ხასი­­თი. „არ­სებობს გარ­კვე­­ლი ვა­რა­­დები, რომ მსგავ­სი პრო­დუქ­ტებით კვებამ შე­იძ­ლება გა­მო­იწ­ვი­ოს კუჭ-ნაწ­ლა­ვის პრობლე­მები. გარ­და ამი­სა, საფ­რან­გე

ავტორი: ანა ჯანაშია

ქვეყანაში რა მიმართულებით შეიცვალა დემოკრატიის დონე?

გაუმჯობესდა - 34.65%
გაუარესდა - 51.49%
არ შეცვლილა - 13.86%
სულ - 101 ხმა