|
  • EUR 1 = GEL 3.649
  • USD 1 = GEL 3.1637
|

ვინ დაასრულებს დაყადაღებული კომპანიის მიერ შეჩერებულ სამუშაოებს პარლამენტში?!

საქარ­თვე­ლოს პარ­ლა­მენ­ტის შე­ნობის ში­და, თუ გა­რე ტე­რი­ტო­რი­­ზე დარ­ჩე­ნი­ლი სა­მუ­შა­ოები მთლი­­ნად, 2013 წლის 26 მა­ისს უნ­და დას­რულ­დეს. თუმ­ცა, კომ­პა­ნი­ას, რო­მელ­მაც მიმ­დი­ნა­რე სა­მუ­შა­ოები უნ­და გა­ნახორ­ცი­­ლოს,  6 თვეა ყადა­ღა ადევს.

მო­უწყობელი პარ­კინ­გი, აუ­მოქ­მე­დებელი ფან­ტა­ნი და კონ­დი­ცი­რების გა­რე­შე დარ­ჩე­ნი­ლი­ შე­ნობა - ეს იმ შე­უს­რუ­ლებელი სა­მუ­შა­ოების ჩა­მო­ნათ­ვა­ლი­ა, რო­მე­ლიც პარ­ლა­მე­ნე­ტის შე­ნობის აშე­ნების პა­რა­ლე­ლუ­რად უნ­და გა­კე­თებულიყო.

პარ­ლა­მენ­ტის შე­ნობის მოწყობითი სა­მუ­შა­ოების გან­სახორ­ცი­­ლებლად­, კომ­პა­ნია "მე­ნო ინ­ტერ­ნე­­შე­ნალ­თან" 250 მი­ლი­­ნი­­ნი ხელ­შეკ­რუ­ლება 2011 წელს გა­ფორ­მდა. 

ირ­კვე­ვა, რომ კომ­პა­ნია "მე­ნო ინ­ტერ­ნე­­შე­ნალ­მა"­, პარ­ლა­მენ­ტის მოწყობითი სა­მუ­შა­ოების დაწყებიდან, ყადა­ღის და­დებამ­დე ხელ­შეკ­რუ­ლებით გათ­ვა­ლის­წი­ნებული სა­მუ­შა­ოების დას­რუ­ლება ვერ მოახერხა. რად­გან კომ­პა­ნი­ის  ან­გა­რიშ­ზე ამდრომ­დე მხოლოდ  237 მი­ლი­­ნია გა­და­­რიცხული.

"13 მი­ლი­­ნის ღი­რებულების დარ­ჩე­ნი­ლი სა­მუ­შა­ოების გარ­კვე­ულ ნა­წილს, ფირ­მა თა­ვი­სი ­რე­სურ­სებით ­კე­თებს. მიუხედა­ვა­ ­მი­სა, რომ კომ­პა­ნი­ას ყადა­ღა და­­დეს, რო­გორც ვი­ცი, მათ ­მორ­ჩე­ნი­ლი სამ­შე­ნებლო მა­სა­ლები გაყიდეს და აუზების ჰიდ­რო­­ზო­ლა­ცია ამ გზით შე­მო­სუ­ლი თანხით და­ას­რუ­ლეს. თუმ­ცა მათ ბუნებრი­ვია, არა აქვთ იმის სახსრები, რომ უკ­ვე მოშ­ლი­ლი სას­მე­ლი წლის ფან­ტა­ნები შე­­კე­თონ, ან გა­ფუ­ჭებული გა­ნა­თების ბოძები შეც­ვა­ლონ," - ამბობს ლე­ვან ჭან­ჭა­ლე­იშ­ვი­ლი.

პარ­ლა­მენ­ტში და­უს­რუ­ლებელი მოწყობითი სა­მუ­შა­ოების გა­მო კი შე­ნობის ირ­გვლივ მოქმედი ავტომანქანების სადგომი უკ­ვე მოწყობილ ტე­რი­ტო­რი­­საც აზი­­ნებს.

იხილეთ ფოტოგალერეა

"ი­მის გა­მო, რომ პარ­ლა­მენ­ტის პარ­კინ­გი მო­უწყობელი­ა, მან­ქა­ნები ში­და ტე­რი­ტო­რი­­ზე შე­დი­ან­.სწო­რედ, ამი­ტომ არის ახლად მოწყობილი ფი­ლები და­ტეხილი. ასე­ვე, სა­ინ­ტე­რე­სოა რა­ტომ არ აკე­თებენ კონ­დი­ცი­რებას, მა­შინ რო­დე­საც იქ­ნება, თუ არა ქუ­თა­ის­ში პარ­ლა­მენ­ტი, შე­ნობაში ნების­მი­ერ შემთხვე­ვა­ში სა­ჭი­როა კონ­დი­ცი­რება. ვეჭ­ვობ, ეს იმა­ზე მეტყვე­ლებს, რომ  პარ­ლა­მენ­ტის გა­და­ტა­ნის შემ­დეგ, ამ შე­ნობის  და­კონ­სერ­ვებას აპი­რებენ. რად­გან ჩვე­ნი პო­ლი­ტი­კუ­რი ოპო­ნენ­ტები პარ­ლა­მენტს "ნაც­მოძ­რაობის" პი­რად სა­კუთ­რებად აღიქ­ვა­მენ  და ებრძვი­ან რო­გორც "ნა­ცების ოფისს," - ამბობს ქუ­თა­­სის მე­რი­ის კე­თილ­მოწყობის სამ­სახურის უფ­რო­სი.

სა­პარ­ლა­მენ­ტო უმ­ცი­რე­სობის წა­რო­მად­გენ­ლების გან­მარ­ტებით, სა­ქარ­თვე­ლოს მთავ­რობა პარ­ლა­მენ­ტის შე­ნობის საბოლოო დას­რუ­ლების­თვის თავს მი­ზან­მი­მარ­თუ­ლად არ იწუხებს.

"უმ­რავ­ლე­სობის წარ­მო­მად­გენ­ლები ირ­წმუ­ნებიან, რომ მათ ხალხთან სიახლო­ვე სურთ და ამი­ტომ პარ­ლა­მენ­ტი თბილის­ში უნ­და იყოს. თუმ­ცა ­მათ ხალხთან კი არა,­ თა­ვი­ანთ სახლთან და ასე­ვე იმ შუ­შის­ სახლთან სიახლო­ვე სურთ, სა­­და­ნაც გან­კარ­გუ­ლებებს იღებენ. ასე, რომ უმ­რავ­ლე­სობა მი­ზან­მი­მარ­თუ­ლად ცდი­ლობს დის­კომ­ფორ­ტის შეგ­რძნება გა­­ჩი­ნოს პარ­ლა­მენ­ტის შე­ნობას­თან და­კავ­ში­რებით," - ამბობს სა­პარ­ლა­მენ­ტო უმ­ცი­რე­სობის წევ­რი გი­ორ­გი თევ­დო­რა­ძე.

"პარ­ლა­მენ­ტთან არ ხსნი­ან ღობეებს და ქმნი­ან იმის გან­ცდას, რომ ეს შე­ნობა და­უს­რუ­ლებელი­ა. თუმ­ცა­ დარ­ჩე­ნი­ლია ელე­მენ­ტა­რუ­ლი სა­მუ­შა­ოები, რომ­ლის გა­კე­თებაც არა­ნა­ირ პრობლე­მას არ უნ­და წარ­მო­ად­გენ­დეს. მა­გა­ლი­თად, ფან­ტა­ნი რომ ამუ­შავ­დეს, 800 დო­ლა­რის ღი­რებულების მრიცხვე­ლის ყიდ­ვაა სა­ჭი­რო, რაც არ კეთ­დება. ვფიქ­რობ, მთავ­რობა იმა­ზე უნ­და იყოს ორი­ენ­ტი­რებული, რომ თუ რა­­მე ­კეთ­დება ხელი შე­უწყოს და არ შე­­შა­ლოს. თუმ­ცა ვთვლი, ეს ყვე­ლა­ფე­რი მა­თი არა­ორ­გა­ნი­ზებულობის და არა­ინ­ფორ­მი­რებულობის ბრა­ლი­ა," - ამბობს იმე­რე­თის მხარის გუბერ­ნა­ტო­რი ვახტანგ ბალა­ვა­ძე.

პარ­ლა­მენ­ტის მოწყობითი სა­მუ­შა­ოების და­სას­რუ­ლებლად, რო­გორც ირ­კვე­ვა, იმე­რე­თის გუბერ­ნია რე­სურ­სების მო­ძიებას სა­კუ­თა­რი ძა

ავტორი: ანა ჯანაშია