|
  • EUR 1 = GEL 3.649
  • USD 1 = GEL 3.1637
|

საჯარო რეესტრის მონაცემებიდან ქუთაისის აგრარული ბაზარი გაქრა

მრავალწლიანი დავა ქუთაისის ყოფილ საკონსერვო ქარხანასა და შპს "იმერეთი 94–ს შორის გრძელდება. ფირმის მესვეურები დოკუმენტაციის წარმოებაში დარღვევების თაობაზე ბრალდებებს ამჯერად, საჯარო რეესტრის ქუთაისის სარეგისტრაციო სამსახურის მისამართითაც გამოთქვამენ.

1994 წლის სექ­ტემბრი­დან, ქუ­თა­­სის მე­რი­ის გა­დაწყვე­ტი­ლებით, სა­კონ­სერ­ვო ქარხნის აუთ­ვი­სებელი მი­წის ნაკ­ვე­თი (1600კვ.მ) შპს „ი­მე­რე­თი 94"-ს 25 წლის ვა­დით, იჯარით გა­და­­ცა. აღ­ნიშ­ნულ ტე­რი­ტო­რი­­ზე ფირ­მის მეს­ვე­­რებმა შე­ნობა-ნა­გებობები სა­კუ­თა­რი სახსრებით  აა­გეს და მცი­რე სა­კოლ­მე­ურ­ნეო ბაზა­რი გა­მარ­თეს.

2008 წლის 21 მარტს, „ი­მე­რე­თი 94"-ში აღ­მო­­ჩი­ნეს, რომ საჯარო რე­ეს­ტრის სა­რე­გის­ტრა­ციო სამ­სახურის მო­ნა­ცე­მებით (№32/34-1919), სა­კონ­სერ­ვო ქარხნის სა­აქ­ციო სა­ზო­გა­დოებად ჩა­მოყალიბების ჩემ­დეგ, მა­თი უძ­რა­ვი ქო­ნება მე­სა­კუთ­რე­თა სი­­ში მი­თი­თებული არ იყო. სა­კუთ­რების უფ­ლების აღი­­რების მოთხოვ­ნით ფირ­მამ ქა­ლა­ქის საკ­რებულოს მუდ­მივ­მოქ­მედ კო­მი­სი­ას მი­მარ­თა.

2008 წლის 5 აგ­ვის­ტოს, საკ­რებულომ მა­თი მოთხოვ­ნა არ და­აკ­მაყოფი­ლა, რად­გან აღ­ნიშ­ნუ­ლი მი­წის ნაკ­ვე­თი სს ქუ­თა­­სის სა­კონ­სერ­ვო ქარხნის სა­კუთ­რებად ჩა­ით­ვა­ლა. კა­ნო­ნით კი, სა­კუთ­რების უფ­ლების აღი­­რება შე­საძ­ლებელი იყო სახელ­მწი­ფო სა­კუთ­რებაში არ­სებულ მი­წა­ზე. ქუ­თა­სი­სი საკ­რებულოს ეს გა­დაწყვე­ტი­ლება „ი­მე­რე­თი-94"-მა სა­სა­მარ­თლო­ში გა­­სა­ჩივ­რა.

ამ პე­რი­ოდ­ში ყოფი­ლი სა­კონ­სერ­ვო ქარხანა გა­კოტ­რების რეჟიმ­ში იმყოფებოდა. ქარხნის გა­კოტ­რების მმარ­თვე­ლი, სამ­შე­ნებლო კომ­პა­ნია შპს „დი­ზა­ინ­კომ­პლექ­სის" დი­რექ­ტო­რი, ზუ­რაბ გუბელა­ძე გახლდათ.

აგ­რა­რუ­ლი ბაზ­რის მფლობელების განცხადებით, მი­წის სა­კუთ­რებაში და­რე­გის­ტრი­რების მოთხოვ­ნი­სას, ახალი გა­რე­მოებები გა­მო­არ­კვი­ეს. კერ­ძოდ, 2007 წლის 14 აგ­ვის­ტოს, სს სა­კონ­სერ­ვო ქარხნის გა­კოტ­რების მმარ­თველ­სა და შპს „გან­თი­­დი-6"-ს შო­რის და­დებული ნასყიდობის ხელ­შეკ­რუ­ლების (სა­რე­გის­ტრა­ციო №030407330) შე­სახებ. ამ დო­კუ­მენ­ტის თა­ნახმად, 38 800 კვ.მ მი­წის ნაკ­ვე­თი და მას­ზე გან­თავ­სებული შე­ნობა-ნა­გებობები „გან­თი­­დი-6"-ს  გა­და­­ცა.

„ახალი გა­ზე­თის" მი­ერ მოკ­ვლე­­ლი მა­სა­ლებით, კომ­პა­ნია „დი­ზა­ინ­კომ­პლექ­სი" და „გან­თი­­დი-6" ზუ­რაბ გუბელა­ძის სა­კუთ­რებას წარ­მო­ად­გენს. საჯარო რე­ეს­ტრის ეროვ­ნუ­ლი სა­­გენ­ტოს 2011 წლის ამო­ნა­წე­რის (№373131) მიხედ­ვით, „გან­თი­­დი-6"-ის დი­რექ­ტო­რი ზეზ­ვა ხვა­რე­შია გახლდათ. ამა­ვე დროს, აღ­ნიშ­ნუ­ლი პი­როვ­ნება ასე­ვე შპს „აღ­მა­შე­ნებელი ქუ­თა­­სის" 100+-იან პარ­ტნი­­რი იყო, რომ­ლის დი­რექ­ტო­რი და პარ­ტნი­­რიც 2011 წელს ზუ­რაბ გუბელა­ძე გახდა.

შპს „დი­ზა­ინ­კომ­პლექ­სი" და  „აღ­მა­შე­ნებელი ქუ­თა­­სი" ქუ­თა­ის­ში რამ­დე­ნი­მე მსხვი­ლი სამ­შე­ნებლო დას­რუ­ლებული და მიმ­დი­ნა­რე პრო­ექ­ტის ავ­ტო­რი­ა. რო­გორც გა­ირ­კვა, შპს „დი­ზა­ინ­კომ­პლექსს" 2011 წლი­დან 2013 წლის 16 მა­­სამ­დე, არა­მარ­ტო ქუ­თა­ის­ში, არა­ერთ ტენ­დერ­ში აქვს მო­ნა­წი­ლეობა მი­ღებული. 16 ტენ­დე­რი­დან კომ­პა­ნი­ის­თვის წარ­

ავტორი: დეა მანაგაძე