|
  • EUR 1 = GEL 3.649
  • USD 1 = GEL 3.1637
|

კრიმინალური კვალი სკოლიდან გათავისუფლებული პედაგოგის საქმეში

„პე­და­გო­გი არ არის საჯარო მოხელე. ის ვერც სა­სა­მარ­თლო­ში მი­აღ­წევს ვე­რა­ფერს. ბევრს ვე­რა­ფერს გა­­კე­თებ, რად­გან სის­ტე­მა ასეა მოწყობილი," -ეს განცხადება სახალხო დამ­ცველ­მა გი­ორ­გი ტუ­ღუშ­მა  ქუ­თა­ის­ში ვი­ზი­ტი­სას გა­­კე­თა.

გი­ორ­გი ტუ­ღუ­შის თქმით, მიმ­დი­ნა­რე წელს ომბუდ­სმენს სხვა­დასხვა რე­გი­­ნი­დან 8 პე­და­გოგ­მა მი­მარ­თა. ტუ­ღუ­შის გან­მარ­ტებით, მათ საქ­მეს სახალხო დამ­ცვე­ლის აპა­რა­ტი სწავ­ლობს. თუმ­ცა, რო­გორც ირ­კვე­ვა, ეს არის ერ­თა­დერ­თი, რი­სი გა­კე­თებაც ომბუ­დსმე­ნის აპა­რატს პე­და­გო­გების მი­მართ შე­უძ­ლი­ა.

სახალხო დამ­ცვე­ლის ამ­გვა­რი სკეპ­ტი­კუ­რი განცხადების მიუხედა­ვად, ია­ნე­თის საჯარო სკო­ლი­დან გა­თა­ვი­სუფ­ლებული პე­და­გო­გი ნო­ნა ჩა­ჩუ­ა, უზე­ნა­­სი სა­სა­მარ­თლოს­თვის მი­მარ­თვას გეგ­მავს. გა­სულ კვი­რას ქუ­თა­­სის სა­­პე­ლა­ციო სა­სა­მარ­თლომ პე­და­გო­გის სა­­პე­ლა­ციო სა­ჩი­ვა­რი არ და­აკ­მაყოფი­ლა. სამ­ტრე­დი­ის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის სო­ფელ ია­ნე­თის საჯარო სკო­ლის მას­წავ­ლებელი ნო­ნა ჩა­ჩუ­ა, ამა­ვე სკო­ლის დი­რექ­ტო­რის, გულ­ნა­რა ფხაკა­ძის ბრძა­ნების გა­უქ­მებასა და სამ­სახურ­ში აღ­დგე­ნას ითხოვ­და.

ნო­ნა ჩა­ჩუა ია­ნე­თის საჯარო სკო­ლი­დან გა­სუ­ლი წლის 22 ნო­ემბერს გა­­თა­ვი­სუფ­ლეს. პე­და­გო­გი აღ­ნიშ­ნულ სკო­ლა­ში 15 წლის გან­მავ­ლობაში მუ­შაობდა. ის მოს­წავ­ლეებს ის­ტო­რი­­სა და სა­მო­ქა­ლა­ქო აღ­ზრდას ას­წავ­ლი­და. ია­ნე­თის სკო­ლის დი­რექ­ტო­რის მო­ვა­ლეობის შემ­სრუ­ლებლი­სა და მი­სი ად­ვო­კა­ტის მტკი­ცებით, ჩა­ჩუა ეთი­კის ნორ­მების დარ­ღვე­ვი­სათ­ვის და­ითხოვეს სამ­სახური­დან.

მა­თი თქმით, ჩა­ჩუა ამ­გვარ ქმე­დებებს წლების გან­მავ­ლობაში ახორ­ცი­­ლებდა. პე­და­გო­გის ად­ვო­კა­ტის მტკი­ცებით, კი ჩა­ჩუ­­სა და მის კო­ლე­გებს შო­რის ურ­თი­ერ­თობა მას შემ­დეგ შე­იც­ვა­ლა, რაც ამ უკა­ნას­კნელ­მა ია­ნე­თის საჯარო სკო­ლის ერთ-ერ­თი მას­წავ­ლებლის მი­ერ  მოს­წავ­ლის ცე­მის ფაქ­ტი სა­პატ­რუ­ლო  პო­ლი­ცი­­სა და გა­ნათ­ლების  სა­მი­ნის­ტროს შე­ატყობინა და  მო­ძა­ლა­დე მას­წავ­ლებლის დასჯა მო­ითხოვა.

ნო­ნა  ჩა­ჩუ­ას მო­წი­ნა­აღ­მდე­გე მხარის, ია­ნე­თის საჯარო სკო­ლის დი­რექ­ტო­რი­სა და მი­სი ად­ვო­კა­ტის მტკი­ცებით, ჩა­ჩუა პე­და­გო­გი­სათ­ვის შე­­ფე­რებელ საქ­ცი­ელს ავ­ლენ­და და  მას­წავ­ლებელ­თა საუბრების აუ­დიო ჩა­წე­რას ახორ­ცი­­ლებდა. გარ­და ამი­სა, ის სიტყვი­ერ შე­­რაცხყოფას აყენებდა კო­ლე­გებს და კე­თილ­განწყობით არც დი­რექ­ტო­რის მი­მართ გა­მო­ირ­ჩე­­და. გულ­ნა­რა ფხაკა­ძის თქმით, სკო­ლის სა­მე­ურ­ვეო საბჭომ და ეთი­კის კო­მი­სი­ამ ჩა­ჩუ­ას გა­დაც­დო­მებზე იმსჯელა, რის სა­ფუძ­ველ­ზეც დი­რექ­ტორ­მა გა­დაწყვე­ტი­ლება მი­­ღო. ფხაკა­ძემ ისიც გა­ნაცხადა, რომ ჩა­ჩუ­ას გა­თა­ვი­სუფ­ლებას პე­და­გო­გები და მოს­წავ­ლე­თა მშობლებიც ითხოვ­დნენ. ია­ნე­თის საჯარო სკო­ლის დი­რექ­ტო­რის ინ­ტე­რე­სების დამ­ცვე­ლის თქმით, პე­და­გო­გი ხშირ შემთხვე­ვა­ში ხელს უშ­ლი­და სა­გაკ­ვე­თი­ლო პრო­ცე­სის მიმ­დი­ნა­რეობას. გარ­და ამი­სა,  არ ას­რუ­ლებდა სკო­ლის დი­რექ­ტო­რის მი­თი­თებებსა და არ ცნობდა მის უფ­ლებამო­სი­ლებას.

„ჩა­ჩუა იყო კონ­ფლიქ­ტუ­რი პი­როვ­ნება. მე და­ნიშ­ვნის დღი­დან შე­ვე­ცა­დე მას­თან კონ­ტაქ­ტში შევ­სუ­ლიყავი. მი­ვე­ცი სა­დამ­რი­გებლო კლა­სი და ისიც დამ­პირ­და, რომ იმუ­შა­ვებდა ისე, რო­გორც პე­და­გოგს შე­­ფე­რებოდა. თუმ­ცა მის­გან შე­­რაცხყოფას ყოველ­დღე ჰქონ­და ად­გი­ლი. მას­წავ­ლებლები სა­მას­წავ­ლებლო­ში ვერ შე­დი­ოდ­ნენ, რო­ცა ის იქ იყო. ნო­ნა ჩა­ჩუა ჯერ კო­ლე­გების გა­მოწ­ვე­ვას ახორ­ცი­­ლებდა და შემ­დეგ აუ­დიო ჩა­წე­რას აკე­თებდა. ჩემს შე­­რაცხყოფა­საც ჰქონ­და ად­გი­ლი. მეუბნებოდა, რომ მე არ მე­კუთ­ვნო­და სკო­ლის დი­რექ­ტო­რობა და ის ად­გი­ლი მი­სი იყო. მას­წავ­ლებლების კო­ლექ­ტი­ურ­მა განცხადებამ გა­დაწყვე­ტი­ლების მი­ღება მა­­ძუ­ლა," -ამბობს გულ­ნა­რა ფხაკა­ძე.

ნო­ნა ჩა­ჩუ­ას თქმით,  მი­სი გა­თა­ვი­სუფ­ლება დი­რექ­ტო­რის პი­რა­დი გა­დაწყვე­ტი­ლება იყო. პე­და­გო­გის განცხადებით, სამ­სახური­დან მის დათხოვ­ნას, სა­მე­ურ­ვეო საბჭო­სა და დის­ციპ­ლი­ნუ­რი კო­მი­ტე­ტის ოქ­მებს კავ­ში­რი არ აქვს. 

„თუ წლების გან­მავ­ლობაში ეთი­კის ნორ­მებს ვარ­ღვევ­დი, რა­ტომ არ წარ­მო­ად­გი­ნეთ ამის მტკი­ცებულება? მე დღეს სკო­ლა და­მა­ტო­ვებინეს, მაგ­რამ ბოლომ­დე ვიბრძო­ლებ იმის­თვის, რომ ჩე­მი სი­მარ­თლე და­ვამ­ტკი­ცო და ამ სკო­ლა­ში დავბრუნ­დე. შემთხვე­ვით, იმის გა­მო ხომ არ გა­მა­თა­ვი­სუფ­ლეს,  რომ გულ­ნა­რა ფხაკა­ძის ფი­ნან­სუ­რი მა­ქი

ავტორი: ქრისტინა ქარჩხაძე