|
  • EUR 1 = GEL 3.649
  • USD 1 = GEL 3.1637
|

რას გადაჰყვა ქუთაისის ვიცე-მერი?

კიკ­ვი­ძის ქუ­ჩა­ზე წყლის მი­ლების შე­საც­ვლე­ლად, კა­ნა­ლი­ზა­ცი­­სა და სა­ნი­აღ­ვრე სის­ტე­მების მო­სა­წეს­რი­გებლად ქუ­თა­­სის ად­გი­ლობრივ­მა თვით­მმარ­თვე­ლობამ 174 000 ლა­რი­­ნი ტენ­დე­რი გა­მო­აცხადა. ტენ­დე­რის შე­დე­გად გა­მარჯვებული მიმ­დი­ნა­რე წლის აპ­რილ­ში გა­მოვ­ლინ­და და მე­რი­ას­თან ხელ­შეკ­რუ­ლებაც გა­ფორ­მდა. შემ­სრუ­ლებელ­მა ხელ­შეკ­რუ­ლებით ნა­კის­რი ვალ­დებულებების შეს­რუ­ლება და­იწყო, თუმ­ცა დაახლოებით ერ­თი თვეა ქუ­ჩა­ზე სა­მუ­შა­ოები შე­ჩე­რებული­ა. აღ­ნიშ­ნუ­ლის გა­მო  კიკ­ვი­ძის ქუ­ჩა ამ ეტაპ­ზე გა­დათხრი­ლია და აღ­ნიშ­ნულ ქუ­ჩა­ზე მცხოვ­რებლებს ფეხით გა­და­ად­გი­ლებაც უჭირთ.

„ჯერ მო­ვიდ­ნენ და გუ­ლი­­ნად მუ­შაობდნენ. შემ­დეგ ფულ­ზე და­იწყეს მე­რი­­ში სირბილი. უფუ­ლობის გა­მო ტრაქ­ტო­რის­ტი და მუ­შები გა­ექ­ცათ და რას გა­­კე­თებდნენ?! სა­მუ­შა­ოების 70% შეს­რუ­ლებული­ა, თუმ­ცა რაც გა­კეთ­და, თა­ვი­დან არის გა­სა­კე­თებელი. ეს ქუ­ჩა რუს­თა­ვე­ლის ქუ­ჩი­დან რომ იწყება, ვაჟა-ფშა­ვე­ლას ქუ­ჩამ­დე ადის. დაახლოებით ერ­თი კი­ლო­მეტ­რია მი­სი სიგ­რძე. და­ვი­ღა­ლეთ ამ გა­დათხრი­ლი ქუ­ჩის ყურებით. ხალხს მან­ქა­ნები ეზოებში დაყენებული ჰყავთ. ბევ­რი მუ­შაობს და მან­ქა­ნა ვერ გა­მოჰყავთ. თუ არ მოგ­ვაქ­ცე­ვენ ყურად­ღებას, მო­ვიყვანთ ტრაქ­ტორს და ქუ­ჩას მო­ვას­წო­რებთ. მე­რე რაც უნ­დათ ის ქნან\\\\\\\" - ამბობს კიკ­ვი­ძის ქუ­ჩა­ზე მცხოვ­რები სო­სო გი­ორბელი­ძე.

კიკ­ვი­ძის ქუ­ჩა­ზე არ­სებული პრობლე­მის დრო­­ლად მოგ­ვა­რებისა­კენ მო­­წო­და ად­გი­ლობრივ ხელი­სუფ­ლებას „თა­ვი­სუ­ფა­ლი სა­ქარ­თვე­ლოს\\\\\\\" იმე­რე­თის ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ამ. ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის ხელ­მძღვა­ნელ­მა გო­გი წუ­ლა­­ამ შექ­მნი­ლი ვი­თა­რება ხელი­სუფ­ლების უყურად­ღებობას და­­კავ­ში­რა და გა­ნაცხადა, რომ ქა­ლა­ქის საკ­რებულო ბიუჯეტის თანხების ხარჯვას არ აკონ­ტრო­ლებს.

„მო­სახლეობა ძა­ლი­ან მძი­მე სი­ტუ­­ცი­­ში­ა. ვინ­მე რომ შე­წუხდეს, სას­წრა­ფო ვერ მი­ვა. ცეცხლი რომ გაჩ­ნდეს, სახან­ძრო დახმა­რების მან­ქა­ნა ქუ­ჩა­ზე შეს­ვლას ვერ შეძ­ლებს და მკვდარს ვერ გა­ას­ვე­ნებენ. ჩვე­ნი მოთხოვ­ნა­ა, ქა­ლა­ქის მერ­მა და საკ­რებულოს თავმჯდო­მა­რემ უზ­რუნ­ველყოს რიგ­გა­რე­შე სხდო­მის მოწ­ვე­ვა და გა­მო­­ძებნოს თანხები, რომ ინ­დმე­წარ­მის წი­ნა­შე ნა­კის­რი ვალ­დებულებები შეს­რულ­დეს. ეს არის საკ­რებულოს უსუ­სუ­რობა და უპა­სუხის­მგებლობა,\\\\\\\" - ამბობს წუ­ლა­­ა. 

კიკ­ვი­ძის ქუ­ჩა­ზე ინ­ფრას­ტრუქ­ტუ­რუ­ლი სა­მუ­შა­ოების შე­სას­რუ­ლებლად გა­მარჯვებულს ორი თვე ჰქონ­და. სა­მუ­შა­ოები 20 ივ­ლისს უნ­და დას­რულ­დეს. ქუ­თა­­სის ვი­ცე-მე­რი თენ­გო თო­ფუ­რი­ძე ირ­წმუ­ნება, რომ პრობლე­მა გვარ­დება და 20 ივ­ლი­სამ­დე კომ­პა­ნია ფულს მი­­ღებს. თო­ფუ­რი­ძე იმა­საც ამბობს,  რომ არ­სებული პრობლე­მა არც ქა­ლა­ქის ახალი მე­რის და არც მი­სი ბრა­ლი­ა. 

ჩვენ­მა წი­ნა­მორბედებმა არას­წო­რად ჩა­ტა­რებული ტენ­დე­რის გა­მო მძი­მე მემ­კვიდ­რეობა დაგ­ვი­ტო­ვეს. ტენ­დე­რი ბიუჯეტ­ში არარ­სებულ ფულ­ზე ჩა­­ტა­რეს. ხელ­შეკ­რუ­ლება გა­­ფორ­მეს და საქ­მე საქ­მე­ზე რომ მიდ­გა, ბიუჯეტ­ში ფუ­ლი აღარ იყო,\\\\\\\" - ამბობს თო­ფუ­რი­ძე.

ვი­ცე-მე­რის განცხადებას უმეც­რებას უწო­დებს უკ­ვე ყოფი­ლი ვი­ცე-მე­რი კო­ტე რა­ტი­­ნი. რა­ტი­­ნი ამბობს, რომ ხელ­შეკ­რუ­ლების პი­რობებით შემ­სრუ­ლებელს თანხა სა­მუ­შა­ოების დას­რუ­ლების შემ­დეგ უნ­და მი­­ღო.

„აბსო­ლუ­ტურ უმეც­რებას აქვს ად­გი­ლი და გა­მო­რიცხულია ტენ­დე­რი ბიუჯეტ­ში არარ­სებულ ულ­ზე გა­მოცხადებულიყო. ბიუჯეტ­ში, რო­მე­ლიც საკ­რებულოს მი­ერ მტკიც­დება, თანხა

ავტორი: ქრისტინა ქარჩხაძე

ქვეყანაში რა მიმართულებით შეიცვალა დემოკრატიის დონე?

გაუმჯობესდა - 34.65%
გაუარესდა - 51.49%
არ შეცვლილა - 13.86%
სულ - 101 ხმა